Proje Yazma Dersi (Lisans Üstü)

İlk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeterlilik öncesi doktora öğrencilerine zorunlu olarak Fen Bilimleri Enstitüsünde proje yazma ve geliştirme dersi verilmeye başlanmıştır. Sonraki yıllarda diğer Enstitü öğrencilere yönelik olarak da verilmeye devam etmiştir.
Bu ders ile öğrencilerin proje diline yönelik farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir. Dersin koordinasyonu ofisimizce gerçekleşmekte olup, derse her hafta alanında uzman farklı bir öğretim üyesi girerek tecrübelerini aktarmaktadır.

DERS İZLENCESİ

 

Proje Hazırlama

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Bilim Dalı – Doktora Programı

2019 – 2020 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Dönemi

 

 

Prof.Dr. Hasan ÖZDEMİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dersin Tanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Amacı

 

Lisansüstü öğrencilerin proje vizyonunu geliştirmek, onları proje yapmaya teşvik etmek ve proje yazıp yönetebilecek temel bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Materyalleri (Kaynaklar)

 

 

 

 


Proje Ofisi Ders Notları

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları (Hedefler)

 

 

 


 

1.    Proje hazırlamada temel kavramları öğrenir
2.    Proje yazmadan   fon kaynaklarını tanır. 
3.    Projenin bütçe planlamasını yapar ve iş paketlerini düzenlemeyi öğrenir
4.    Amaç, hedef , özgün değeri ve yaygın etkiyi anlar  projedeki ilişkisini  kavrar
5.    Proje yazmada etik kuralların önemini öğrenir

 

 

 

    

 

 

Dersin İçeriği

 

 


SIRA

İÇERİK

AÇIKLAMA

ÖDEV-ARAŞTIRMA

EK KAYNAKLAR

1

 

Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması

 

 

 

 

 

2

 

Fon Kaynakları Tanıtımı

 

 

 

3

Konu Kapsam ve Literatür Özeti

 

 

 

4

Özgün Değer / Sorun Tanımlama

 

 

Bir projede özgün değer denildiğinde ne anlaşılması gerektiği, özgün değerin hangi nitelikler bakımından projede ortaya konulacağı, projede özgün değerin nerede vurgulanması gerektiği gibi konuları içermektedir. Ayrıca özgün değerin projenin literatür boşluğu ile nasıl bir ilişki sergilediği, özgün değer ile amaç ve hedefler arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği, yöntem kendisi özgün ise bunun nasıl vurgulanması gerektiği ve özgün değer ile yaygın etki arasındaki nüansları dikkate sunmaktadır.

1-Temelde bilimsel bir makaleye benzer bir şekilde bir proje hazırlanmalı ve projede özgün değer hangi nitelikler bakımından ortaya konulduğunu gösterir ödevler verilmektedir.

2- Bir proje taslağı hazırlandığı zaman, özgün değerin literatürdeki boşluk ile nasıl ilişkilendirilmeli, ayrıca özgün değer ile amaç ve hedefler, yöntem ve yaygın etki arasındaki bağların nasıl kurulacağına dair örnek proje taslağı istenilmektedir.

 

5

Amaç ve Hedefler

Katılımcıların TUBİTAK özelinde AR-GE projeleri hazırlarken amaç ve hedefler kısımlarının nasıl yazılması gerektiğinin öğrenilmesi, aralarındaki farkların ortaya konulması, hedeflerin yöntem ve iş paketleri kısmıyla nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.

Her bir öğrenciden kendi Doktora Tez çalışması için hazırlamayı planladığı projesinin amaç ve hedefler kısmını oluşturması istenecektir.

Araştırma: TUBİTAK, Bakanlık vb. örnek projelerin amaç ve hedefler kısmının nasıl hazırlandığının araştırılması istenilecektir.

 

6

Yöntem (Risk yönetimi ve B planı)

 

 

 

7

Değerlendirme-  örnek proje yorumlama

 

 

 

8

Yapılabilirlik, Yaygın etki ve İş-Zaman çizelgesi

 

 

 

9

Bütçe Hazırlama ve Yönetimi

Bütçe denilince ne anlaşılması gerektiği gibi konular öncelikle ele alınır. Bir bütçeye sahip olmak, finansal ve organizasyonel kararlar almadaki roller açıklanır.  Projeyi destekleyecek bir bütçeyi oluşturmak için yedi altın kural sunulduktan sonra başarılı, doğru ve eksiksiz bir proje bütçesini oluşturmak için yedi adımın nasıl geliştirildiği hakkında bilgi sunulmaktadır. Proje bütçesi hazırlanırken, öncelikle projeyi finanse edecek kurumun (örneğin TÜBİTAK) belirlemiş olduğu maliyetlerin ne olduğu ve her bir kalemdeki (örneğin makine ve teçhizat) maliyetlerin üst limitinin ne olacağı hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca projenin iş paketlerindeki maliyetlerin proje bütçesine nasıl yansıtılacağı hakkında bilgi verildikten sonra örnek bir proje metni hazırlanmakta ve öğrencilere sunulmaktadır.

Ödevler şu şekilde sıralanmaktadır.

1-Taslak bir bütçeyi dikkate alarak her bir öğrenci kendi bilim dalına uygun bir bütçeyi hazırlanması istenilmektedir.

2-   Projedeki iş paketleri ile uyumlu bir bütçe örneğinin hazırlanması istenilmektedir.

3-   En iyi bütçe yarışması düzenlenerek örnek bütçenin nasıl hazırlandığı hakkında bütçeyi hazırlayan öğrenciden fikir almak ve öğrenciyi ödüllendirmek.

 

10

Başlık ve Özet

 

 

 

11

Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

Panel süreci, panelistler, moderatör, panel raporu, değerlendirme kriterleri analtılır

Ön değerlendirme formlarının incelenmesi istenir

www.Tubitak.gov.tr

12

ARBİS Kaydı, Elektronik Başvuru ve Proje Başvurularında Gerekli Belgeler

Elektronik proje Başvuru süreçleri TÜBİTAK özelinde aktarılacaktır. Bu amaçla araştırmacı bilgi sistemi (ARBİS) kaydı, elektronik başvuru süreçleri ve proje başvurularında gerekebilecek ek belgeler bu haftaki dersin kapsamını oluşturmaktadır

Ödev: Her bir öğrenciden kendi ARBİS kaydını oluşturarak sanal bir 1002 proje başvurusunda bulunması istenilecektir.

Elektronik proje Başvuru süreçleri TÜBİTAK özelinde aktarılacaktır. Bu amaçla araştırmacı bilgi sistemi (ARBİS) kaydı, elektronik başvuru süreçleri ve proje başvurularında gerekebilecek ek belgeler bu haftaki dersin kapsamını oluşturmaktadır

13

Proje Yönetiminde Etik Kurallar

 

 

 

14

Proje Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemleri ve

Kriterler

 

 

 


DEĞERLENDİRME

KATKI YÜZDESİ

 

Vize

 

 

Final

 

 

Ders ile ilgili gerekli

açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

Etik Kurallar

 

 


 

Öğrenciler, dürüstlük ilkesi ve sorumluluk bilinci çerçevesinde üniversitemiz yönetmeliklerinde ve diğer ilgili mevzuatlarda yer alan  etik davranış standartlarına uygun biçimde hareket etme yükümlülüğü taşırlar. Başka kaynaklardan alınan bilgiler akademik kurallara uygun bir biçimde açık olarak belirtilmelidir.