About us

.

PDO

Yönetmelik

 

Güncelleme Tarihi: 01.11.2021

T.C

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarının çalışma şekillerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Ofisi’nin çalışma alanlarını, örgütlenme şeklini, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri ve Atatürk Üniversitesi birim / öğretim elemanlarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 18.06.2020 tarih ve 33159 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen ;

 1. Üniversite:Atatürk Üniversitesini,
 2. Rektör:Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
 3. Rektör Yardımcısı:Atatürk Üniversitesi, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinden sorumlu Rektör Yardımcısını,

ç)  Birim: Atatürk Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini,

 1. Yönetim Kurulu:Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 2. Senato:Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
 3. Dekan:Atatürk Üniversitesi Fakülte Dekanlarını,
 4. Müdür:Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlerini,
 5. Proje Ofisi:Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini,
 6. Proje Ofisi Hizmet Birimi:Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Hizmet Birimini,
 7. Koordinatör (Başkan):Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörünü,
 8. Koordinatör Yardımcısı (Başkan Yardımcısı):Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatör Yardımcısını,
 9. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Yürütme Kurulu: Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde tam veya yarı zamanlı görevlendirilmiş öğretim üyelerini,
 • Proje Geliştirme ve Koordinasyon Danışma Kurulu:Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde Atatürk Üniversitesi birimlerini temsil eden öğretim elemanlarını,
 1. Proje Uzmanları:Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde çalışan uzmanları,
 2. Proje Yürütücüsü: Projeyi öneren,  hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık yada sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıyı,
 3. Mentör:Projelere bilimsel ve teknik destek sağlayacak öğretim elemanlarını,
 4. Proje: Üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum yada kuruluşların katılımlarıyla, sonuçlarının alanında evrensel ve ulusal ölçülerde bilime, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel araştırmaları,
 5. Ulusal Projeler:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, SAN-TEZ, İŞKUR, KOSGEB, TTGV, KKYD, Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlık destekli diğer projeler, Farabi, vb. ulusal kaynaklı projeleri,
 6. Uluslararası Projeler:Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile EUREKA, COST, ICGEB, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri (Hibe fonları dışındaki tüm projeler bu kapsama alınmıştır) ve uluslararası fon kaynakları tarafından desteklenen ancak yürütülmesi ulusal kurumlarımız tarafından (MFİB, ÇŞGB vb…) yapılan projeleri,
 7. Döner Sermaye İşletmesi: Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Döner Sermaye İşletmesini,
 8. Yönerge: Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Yönergesini,
 9. Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

y)Gelir Getirici Faaliyet: Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi bu yönerge kapsamında yürüttüğü faaliyetlerden elde edilen geliri,

 1. z) Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında bu yönerge kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen geliri,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin Görev ve Çalışma Alanları

 

Görev ve Çalışma Alanları

MADDE 4- (1) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin görev ve çalışma alanları;

 1. Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etmek,
 2. Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak (web sitesi, toplantılar, seminerler, vb.),
 3. Proje geliştirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK, AB, vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç)  Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine, danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri vermek. Ayrıca, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak,

 1. Proje çıktılarının tespitini yapıp bunların fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlemek, fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda ve ticarileşme sürecinde proje sahiplerine destek vermek,
 2. Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından ulusal ya da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere hazırlanan projeleri kayda geçirmek, bu aşamada gerekli olması halinde teknik destek sağlayarak Rektörlüğün imzasına sunmak,
 3. Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür işbirliklerine öncülük etmek,
 4. Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,
 5. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmak, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanları ve ilgili birimlerini bu alanlarda projeler hazırlamaya teşvik etmek,
 6. Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir veri tabanının oluşturulmasını sağlamak, (web sayfası üzerinden yayınlamak),
 7. Üniversite birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları yayınlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Yönetim ve Örgüt

MADDE 5- (1) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin organları; Rektör Yardımcısı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Kurullar, Komisyonlar, Birimler ve Proje Gruplarından oluşur.

 

Rektör Yardımcısı’nın Görevleri

MADDE 6- (1) Rektör Yardımcısı; Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin faaliyetleri ve resmi yazışmalarından sorumludur.

 

Koordinatör/Başkan

MADDE 7- (1) Başkan; Proje yönetimi konusunda araştırma, uygulama, eğitim veya yönetim deneyimi bulunan ve üniversitemizde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. 

 

 

 

 

Koordinatör/Başkanın Görevleri

MADDE 8- (1) Başkanın görevleri şunlardır;

 1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini temsil ve ilgili kurullara başkanlık etmek,
 2. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin çalışmalarını düzenlemek, kurulların ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
 3. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Kurullarının gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak,

ç)  Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

 

Koordinatör Yardımcısı / Başkan Yardımcısı

MADDE 9- (1) Başkan Yardımcısı; Proje Yönetimi Ofisi Başkanı’nın önerisi üzerine Rektör tarafından Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini başkan yardımcısı olarak dört yıl için görevlendirilir.  Başkan görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine yardımcılardan birisi vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Başkan görevlendirilir. Başkanın görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Başkan Yardımcısının da görevi sona erer.

Koordinatör Yardımcısı/Başkan Yardımcısının Görevleri

MADDE 10-  (1) Başkan Yardımcısının Görevleri;

 1. Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,
 2. Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini vekâleten yürütmek

 

Kurullar

MADDE 11- (1) Kurulların çalışmasında aşağıdaki ilkelere uyulur;

 1. Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile ofisin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama komisyonları, birimleri ve proje grupları kurulabilir.
 2. Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolar ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 sayılı Kanunun maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
 3. Ofiste gerekli sekretarya, saymanlık, tercümanlık, hukuki danışmanlık, danışmanlık ve uzmanlık için uygun niteliklere sahip ve sayıda üniversite elemanları görevlendirilebilir.

Proje Geliştirme Ve Koordinasyon Yürütme Kurulu

MADDE 12- (1) Yürütme Kurulu üyeleri, Üniversitede son beş yılda SCI, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, API (Architectural Publication Index), AI (Art Index), DAII (Desing and Applied Arts Index) dâhilindeki dergilerde yayını, yayınlarına atıfı, uluslararası (Eureka, COST, FP6-7 vs) ve ulusal (SANTEZ, TÜBİTAK, BOREN, MSB vs) proje yöneticiliği olan adaylar arasından Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen 7 üyeden oluşur. Başkan ve Başkan yardımcısı bu kurulun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir.

(2)Yürütme Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 13- (1) Yürütme Kurulu,

 1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak,
 2. Ulusal ve uluslararası programlara sunulacak projelerle ilgili çalışmalar organize ederek ilgili programların tanıtım, eğitim, teknik ve bilimsel destek vermek,
 3. Disiplinlerarası proje çalışmalarında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç)  Üniversitenin mevcut sistemini değerlendirerek, gerekli durumlarda çalışma gruplarının oluşması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması için öneride bulunmak veya görev almak,

 1. Üniversitenin araştırma kapasitesini arttırmak, bilim insanı ve laboratuvar alt yapısının etkin olarak kullanılması için stratejiler geliştirmek,
 2. Üniversitenin bilim ve teknolojide güçlü yönlerine paralel olarak öncelikleri belirlemek,
 3. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin yıllık faaliyetlerini planlamak ve çalışma planları hazırlamak,
 4. Başkanın hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

Proje Geliştirme Ve Koordinasyon Danışma Kurulu

MADDE 14- (1)  Danışma Kurulu;

Proje Ofisinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Başkan tarafından önerilerek Rektör tarafından iki yıl süreyle atanan, Uluslararası (Eureka, COST, FP6-7 vs) ve ulusal (SANTEZ, TÜBİTAK, BOREN, MSB vs) projelerde deneyimli öğretim üyelerinden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Dekan ve Müdürleri ile işbirliği içerisinde faaliyetleri yürütürler.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 15- (1) Danışma Kurulunun görevleri;

 1. Yürütme kurulunun önerileri doğrultusunda birimlerinde bilim insanlarını proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik eder.
 2. Proje kaynaklarına ilişkin bilgileri etkin bir şekilde birimlerine duyurur.
 3. Proje Ofisi’nin faaliyetlerine ilişkin birimde bilgilendirme toplantıları yapar.

ç)  Disiplinlerarası çalışma gerektiren projeler için diğer birimlerdeki Danışma Kurulu üyeleriyle etkin şekilde çalışır.

 1. Birimlerden gelen görüşleri proje ofisiyle paylaşır.

Proje Ofisi Hizmet Birimi

MADDE 16- (1) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Proje Ofisinin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getiren uzmanlardan oluşur.

 

Proje Ofisi Hizmet Biriminin Görevleri

MADDE 17- (1) Proje Ofisi hizmet biriminin görevleri;

 1. Proje Ofisi’nin faaliyetleri kapsamındaki yazışmaları yürütür.
 2. Proje Ofisi Web-sitesi bilgilerin güncelleyerek bilim insanlarına gerekli duyuruları yapar.
 3. Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Proje Ofisi’nin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirir.

ç)  Ulusal ve uluslararası projelerin yönetim süreci Proje Hizmet Birimi tarafından yürütülür.

 1. Gelen proje tekliflerinin proje formuna uygunluğu, teknik incelemesi ve bütçe açısından ön değerlendirmelerini yapar.
 2. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Faaliyet Gelir ve Giderleri

MADDE 18- (1) Bu yönerge kapsamında, , Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin faaliyetleri sonucu elde edilen gelir ve yapılan giderlerle ilgili iş ve işlemler ofis bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesi tarafından yürütülür.

(2) Bu yönerge kapsamında, elde edilen faaliyet gelirlerin dağıtımında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- (1) Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Atatürk Üniversitesi yönergeleri, Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ve ilgili faaliyeti ilgilendiren mevzuat ve sözleşmedeki esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönerge Atatürk Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 21– (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Üniversitemiz Senatosu’nun 14.05.2010 gün ve 3/51 sayılı kararıyla yürürlüğe giren eski Yönerge yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

80%

.

90%

.

50%

.