Ulusal

 
ARDEB 1001 Proje Yazma Eğitimi Açılış Konuşmasını İzlemek İçin Tıklayınız.  (Prof. Dr. Hasan Mandal)
ARDEB 1001 Proje Yazma Eğitimi Değerlendirme Toplantısını İzlemek İçin Tıklayınız.
Tübitak Başvuru Sihirbazına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
ARDEB Programlar Arası Fark Tablosuna  Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Tübitak Projeler Veri Tabanına Ulaşmak Tıklayınız.

1-Tübitak Araştırma Destekleri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

TÜBİTAK-1001

Amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.
Hızlı Destek Programı Hızlı Destek Pr.

TÜBİTAK-1002

Amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Pr.

TÜBİTAK-1003

Amacı,Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Pr.

TÜBİTAK-1005

Amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Pr.

TÜBİTAK-1007

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. •KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu •SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Pr.

TÜBİTAK-3501

Amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.
Bilim Merkezi Kurulması Destek Pr.

TÜBİTAK-4003

TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır
Akademik e-Kitap Çağrısı

TÜBİTAK-5001

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır. Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.
Akademik e-Ders Çağrısı

TÜBİTAK-5002

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

TÜBİTAK-İkili Proje Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır

2 -Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Programları

Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.

TÜBİTAK-2221

Bu program ile, •Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora dereceli) •Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör deneyimine sahip) çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye’ye getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında •Araştırma yapma •Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme •Ders verme •Ortak proje yazma, vb. gibi her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.
Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK-2232

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.
Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

TÜBİTAK-2236

Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin katkısını da alarak; 100 deneyimli bilim insanına/araştırmacısına •Türkiye’deki üniversiteler, kamu-Ar-Ge birimleri ve sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam edilmesine, •araştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır.

3 -Tübitak Etkinlik Düzenleme Destekleri

Proje Pazarları Destekleme Programı

TÜBİTAK-1503

•Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, •proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, •arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.
Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-2223/B

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir.
Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK-2223/C

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir.
İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK-2223/D

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde, “2014 Türk-Alman Bilim Yılı” çerçevesinde iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurtiçinde düzenlenen çalıştay ve seminerlere destek verilecektir.
Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-2237

Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

TÜBİTAK-4004

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

TÜBİTAK-4005

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.
TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

TÜBİTAK-4006

TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için 1 Şubat-20 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında toplam 1000 okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda asil ve yedek kontenjan ayrılmıştır.

4 -Tübitak Etkinlik Katılım Destekleri

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK-2224/A

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir.
Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK-2231

TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan “Mutabakat Zabtı” çerçevesinde Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji ve ilgili alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların ve Ekonomi alanında doktora derecesine sahip genç araştırmacıların “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları için destek verilmektedir.

4 -Tübitak Burs Destekleri

Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK-2218

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını alan ve doktora/uzmanlık derecesini aldığı üniversitenin bulunduğu ilin dışında bir kurumda doktora/ uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan araştırmacılara burs verilmektedir.
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK-2219

Doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora ya da uzmanlığını almış araştırmacıların/bilim insanlarının araştırmalarını yurt dışında yürütebilmeleri için destek verilmektedir.

BAKANLIK VE AJANSLAR

 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – SAN-TEZ DESTEĞİ

Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: https://biltek.sanayi.gov.tr

KALKINMA BAKANLIĞI

Aşağıda genel bilgileri sunulan programlar aracılığıyla geniş ölçekli altyapı çalışmalarına ve üniversitelerle kamu kurumları araştırma merkezlerinin araştırmacı eğitim projelerine destek vermektedir.

Araştırma Altyapısı Destekleri

Ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan; temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek; nitelikli araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak diğer araştırma kurumları ile üniversitelerin kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış; işletme modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu gösterilmiş; üniversite ve kurumların geleceğe yönelik stratejik planları ve araştırma ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu altyapı projeleri desteklenmektedir.

Araştırma Altyapısı Destekleri, “Mükemmellik Merkezleri” ve “Merkezi Araştırma Laboratuvarları” olmak üzere iki başlık altındadır.

Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirme Projeleri

Politika belgeleri ile belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere, lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programları ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sanayi kesiminin de katkısını içeren lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programları desteklenmektedir.

Araştırma Altyapıları ve Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirilmesi programlarına ait başvuru formları ve çağrıya özel öncelikli alanlar gibi diğer bilgilere http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu programlar için 2015 yılında çağrı açılmıştır. Güncel çağrı şimdilik bulunmamaktadır. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programını ziyaret ediniz. SODES’e ulaşmak için tıklayınız.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI – AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belirledikleri öncelikleri doğrultusunda çıktıkları çağrıyla Ar-Ge projelerini desteklemektedir. Güncel bilgileri bakanlığın resmi web sitesinden izlemek gerekmektedir.

GIDA VE TARIM BAKANLIĞI

Bakanlığımız, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi vermektedir.

5488 sayılı tarım kanununa bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi

KALKINMA AJANSLARI

Bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.

Destek Türleri:

Teknik Destek

Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür.

Proje Teklif Çağrısı

Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ SUNUMU

Doğrudan Faaliyet Desteği

Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.

Örnek Destekler:

http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/acik-destek-programlari

http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/kapanan-destek-programlari