Başarı Hikayeleri

İyi Yönetilmiş Proje Örnekleri

Kamuda, özel sektörde her gün artan sayıda proje fikirleri konuşulmakta, projeler başlatılmakta ya da iyi yönetilemeyen projeler hüsranla sonuçlanmaktadır. Kitabın buraya kadarki bölümlerinde projeleri başarıya ulaştırmak için yönetilmesi gereken unsurlara yer verilmiştir. Bu bölümde iyi yönetilmiş proje örneklerine yer verilecektir. Etik kaygılar dolayısıyla verilen örnekler Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından derlenmiştir.

Tübitak Projeleri

TÜBİTAK, doğa bilimlerinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek ve özendirmekle görevli, merkezi bir kuruluştur. Özel bir kuruluş kanununa sahip olması nedeniyle mali ve kısmi idari özerkliği olan TÜBİTAK, doğrudan Başbakana ya da Başbakan Yardımcısına bağlıdır. Kurumun en yüksek düzeyde karar organı olan Bilim Kurulu, başkan ve on iki üyeden oluşmaktadır. Üyelerden sekizi bilimsel faaliyetleri ile tanınan seçkin bilim adamları arasından seçilir, bu üyelerden en az yarısının Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olması zorunludur.

 

Tübitak projelerinin yapısı

Tübitak projeleri, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, belirlenmiş yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici özellikte yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek şekilde hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasıdır (tübitak.gov.tr)

Tübitak desteklerinde beklenen hedefler

Tübitak Projelerinde üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı içeren) ile AR-GE içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler desteklenmez. Dolayısıyla TÜBTİAK projeleriyle

  • AR-GE kültürü ve AR-GE yapılanmasının oluşturulması,
  • Üniversite-Sanayi işbirliğinin oluşturulması, AR-GE yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
  • ithalatı azaltan yerli ürünler geliştirilmesi,
  • Nitelikli işgücü istihdamının artırılması beklenmektedir.

Bu bağlamda desteklenecek TÜBİTAK projelerinde gerçekleşmesi istenen hedefler şunlardır:

  • Yeni ürün geliştirilmesi,
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi (tübitak.gov.tr).

Tübitak destek programları

Tübitak, Türkiye’nin sürekli gelişimini sağlamak ve hayat konforunu artırmak için bilim ve teknolojik gelişmeleri izler, geliştirir, yönlendirir ve kişi ve kuruluşların bu gelişmelerden faydalanmasını sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için de KOBİ’ler, üniversiteler, sanayi ya da girişimcilerin küresel rekabet ortamında sıralamasını üst seviyelere ulaştırmak için destek olur.  Ülkemizde kalkınmanın hem akademik hem ticari ve ekonomik bağlamda sağlaması için öncelikler belirleyerek ihtiyaç duyulan işbirliği ve yönlendirilmenin sağlanması için akademik, sanayi ve kamu destekleri verir. Bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve katılımına destek verir. Ayrıca üretilen bilgi birikimi ve tecrübenin toplumsal olarak da benimsenmesini sağlamak için bilim ve toplum projelerini destekler. Bu desteklerin başlıkları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Rakamlarla Üniversitemiz Proje Sayıları

 

2016-2019 Yılları Arasında  Proje Türlerine Göre Destek Alan Proje Sayıları

Program Türü

2016 *

2017**

2018**

2019**

2020*

TOPLAM

1001

6

5

14

10

5

40

1002

5

2

5

11

9

32

1003

1005

1

  

1

 

 

2

2

2

3001

5

5

6

2

 

18

3501

2

1

2

1

1

7

2244

   

1

4

5

1507/1501/1505

 1

 4

6

 6

3

20

1513/ 1512*

 

 

 

 

1

1

4007

 

 

1

 

 

1

4004

 

 

1

1

 

2

A.B

1

1

 

17

8

28

KUDAKA

  

4

 

7

11

KOSGEP

  

2

 

 

2

COST

   

1

 

1

1511

 

   

3

ERASMUS

1

4

5

6

 

16

ISAGE

1

   

 

1

TANAP/DAP

  

3

1

 

4

Gençlik ve spor Bakanlığı

   

1

2

3

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1

   

 

1

TAGEM

   

1

 

1

SAYP

TUSEB                                                                                                                                 

  

1

 

 

 

1

1

 

1

TOPLAM PROJE SAYILARI:

22

18

48

52

44

190

EĞİTİM, MENTÖRLÜK, BİLİM İNSANI YETİŞTİRME, PANEL, ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ, FAKÜLTE KOORDİNASYONLARI VE TEKNİK DESTEK RAKAMLARI

2016

2017

2018

2019

2020

TOPLAM

TÜBİTAK ve diğer projeler için akademisyenlere proje yazma eğitimleri.

26

256

340

230

20

872

Proje fikirleri değerlendirilerek mentörlü proje yazma desteği.

10

30

10

15

10

75

Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne yönelik doktora öğrencilerine zorunlu proje yazma dersi.

 

 

1

enst.

2

enst.

4. enst.

6

yarıyıl

Ulusal ve uluslararası proje önerileri okunur bilimsel panel düzenleme.

4

60

85

75

20

244

Disiplinler arası ve Sanayi işbirliği için araştırmalar planlama, ilgili birimlerde oluşturulacak işbirliklerine öncülük etme.

 

 

10

15

 

25

Fakülte koordinatörü fakültelerinde toplantılar düzenler ve fakülte etkinlikler planlama

 

 

20

20

 

40

Akademisyenlerin proje ile ilgili her türlü sorunlarına destek verme ***

100+

250+

400+

500+

300+

2000+